06 - 58 85 11 03 info@voeding-wijzer.nl

Algemene voorwaarden

 

Algemeen

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren.
  2. Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
  3. Dieet: voeding op medische indicatie.
  4. Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.
  5. Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
 2. De cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
 3. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de cliënt/patiënt niet eerder starten dan nadat de cliënt/patiënt een verwijzing van een (huis-)arts kan overleggen.
 4. De diëtist informeert de cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering.
 5. Deze tijd bestaat uit de tijd die de cliënt/patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt/patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).
 6. De cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger verplicht zich tot het vergoeden van de honoraria vanaf het eerste consult.
 7. Declaraties voor dieetadvisering worden rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar de diëtist een contract mee heeft, en de cliënt/patiënt een vergoeding voor dieetadvisering geniet. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van de behandeluren, of bij geen dieetkostenvergoeding vanuit het zorgverzekeringspakket ontvangt de cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Indien de cliënt/patiënt verzekerd is voor dieetadvisering en de diëtist heeft geen contract met de ziektekostenverzekeraar van cliënt/patiënt, dan kan de cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger deze rekening zelf indienen bij de zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar aan de cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger een deel of de gehele rekening vergoedt. Heeft de cliënt/patiënt Diabetes Mellitus en/of COPD en/of en CVRM (hart-en vaatziekten) dan wordt de dieetbegeleiding van Voeding->Wijzer geheel of gedeeltelijk vergoed door Zorggroep Beter in Bommelerwaard in de regio Bommelerwaard. Voor deze vergoeding hoeft de cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger geen eigen risico te betalen.
 8. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de Zorgverzekeraar, waarbij de cliënt/patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 9. Indien de cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger een gemaakte afspraak met de diëtist niet eerder dan 24 uur voor het tijdstip van die afspraak annuleert, kan de diëtist het voorgenomen consult bij die cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger in rekening brengen. De rekening bedraagt in zo’n geval ten hoogste drie maal het kwartiertarief.
 10. De cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor het tijdstip van een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 11. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 12. De artikelen 4 tot en met 10 van deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

Betalingsvoorwaarden Diëtist

 1. De door de diëtist aan een cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt/patiënt respectievelijk diens wettelijke vertegenwoordiger in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt/patiënt respectievelijk diens wettelijke vertegenwoordiger is met ingang van de dag waarop hij /zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan de diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien de cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn van 10 werkdagen alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist zonder verdere in gebreke stelling gerechtigd om onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 4. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt/patiënt respectievelijk diens wettelijke vertegenwoordiger. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
 5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 6. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.
 7. Een exemplaar van deze algemene en betalingsvoorwaarden wordt u of per e-mail toegezonden bij het maken van de eerste afspraak of uitgereikt bij aanvang van het eerste consult.

Tarieven (vanaf 2012)

Raadpleeg vooraf uw zorgverzekeringgegevens of neem contact met uw Zorgverzekeraar of u dieetkosten via uw aanvullende pakket vergoedt krijgt.

Voor de actuele tarieven, zie jaarlijks vastgestelde prijzen, op aanvraag verstrekt, of zie website www.voeding-wijzer.nl. 

Algemene voorwaarden 1.1 (geldig vanaf 19 maart 2012)

Afspraak maken?
Wacht niet langer!

Wilt u graag in contact komen met een van onze diëtisten? Neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op. Wij helpen u graag.

Postadres

Schutsboomstraat 86, 5374 CD Schaijk